Zahájenie kurzu bude dňa 5.6.2023 o 14.30 hod

Tachografy

V súlade s legislatívou SR, overovanie tachografov môžu vykonávať iba autorizované dielne (osoby). Autorizované osoby v súlade s autorizáciou vydanou ÚNMS SR nesmú vykonávať servis a montáž tachografov (viď. sekcia „Servis a montáž“). Overovanie tachografov sa vykonáva ako prvotné overenie po každej montáži, oprave a výmene tachografu (základné členenie), alebo ako následné pred uplynutím 2 rokov platnosti overenia. Overenie tachografu sa vykonáva aj v prípade poškodenia zabezpečovacej značky, zmene rozmeru pneumatík hnacej nápravy, alebo takých častí, ktoré vplývajú na jeho funkčnosť.Službu overovania tachografov pre dosiahnutie komplexnosti za účelom  uspokojenia potrieb našich zákazníkov vykonáva v areály Autoškola Nova  (Trenčianska cesta 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou) spoločnosť TachTest,  s.r.o.

Predmetom overenia tachografu je vstupná obhliadka, zmeranie vozidla, kontrola a nastavenie tachografu. V prípade analógových tachografov je súčasťou overenia aj skúšobný záznam na tachografovom krúžku. Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej dielne (osoby), vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o overení. V prípade zistenia poruchy v čase overenia musí byť vykonaná oprava, alebo výmena tachografu registrovanou dielňou (viď. sekcia „Oprava a montáž“). Overovanie tachografov v súlade s každou autorizáciou vydanou v SR je povolené vykonávať iba na schválených pracoviskách so schválenou etalónovou dráhou. Overovania vykonávané mimo takéto pracoviská sú neplatné !

Naša spoločnosť v rámci legislatívnych zmien, ako registrovaná dielňa iba zabezpečuje overovanie tachografov. Overovanie zabezpečuje na všetky značky a typy tachografov používaných v EÚ a AETR štátoch s platnosťou 2 roky.Tipy tachografov SIEMENS VDO 1381,1324,1318,1319 a Stoneridge 5000.

 

V súlade s legislatívou SR, servis a montáž tachografov môžu vykonávať iba registrované dielne (osoby). Servis a montáž vykonávaná neregistrovanými dielňami (osobami), alebo autorizovanými dielňami (viď. sekcia „Overovanie“) je v rozpore so zákonom. Každý nepovolený zásah sa rieši priestupkovým konaním v súlade so zákonom SR. Servis analógových tachografov sa zabezpečuje buď formou opravy alebo výmeny. Servis digitálnych tachografov sa zabezpečuje iba formou výmeny, keď že v súlade s legislatívou EÚ oprava digitálnych tachografov na úrovni dielní nie je povolená.

V rámci registrovanej činnosti zabezpečujeme záručný, mimozáručný a pozáručný servis na tachografy značky VDO / SIEMENS VDO / KIENZLE. Na ostatné značky a typy tachografov zabezpečuje iba mimozáručný a pozáručný servis. Záručný servis na ostatné značky a typy tachografov zabezpečuje len na základe objednávky vystavenej zástupcom predmetnej značky tachografu, alebo motorového vozidla, v ktorom je poškodený tachograf nainštalovaný.

 V súlade s legislatívou SR po každom servisnom zásahu a/alebo montáži nasleduje overenie tachografu.