Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

REPAS - Rekvalifikácia, príležitosť, spolupráca

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie t.j. výcvik skupiny B- osobný automobil, C - nákladné auto, CE- prívesy, návesy, D- autobus, KKV- školenie vodičov. ZADARMO !

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom/osvedčenom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Akreditácia/osvedčenie/oprávnenie sa nevyžaduje pri vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií a vzdelávacích kurzoch na získanie praktických skúseností. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území SR.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

 1. akreditovaných/osvedčených/oprávnených vzdelávacích kurzoch,
 2. vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií a vzdelávacích kurzoch na získanie praktických skúseností, na ktoré sa akreditácia/osvedčenie/oprávnenie nevyžaduje.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Požiadavka má tri hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
 • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je ku dňu podania požiadavky povinný preukázať túto skutočnosť čestným vyhlásením.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je povinný v zmysle § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podania požiadavky preukázať:

 1. splnenie daňových povinností podľa osobitného predpisu - táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením z príslušného daňového úradu, nie starším ako 3 mesiace,
 2. splnenie povinností odvodu preddavku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením príslušných poisťovní, nie staršími ako 3 mesiace,
 3. skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru – táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 4. skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní – táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 5. skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky - táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 6. skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti – táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením z príslušného inšpektorátu práce, nie staršieho ako 3 mesiace.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Keďže na príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok, úrad požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Súbory na stiahnutie