Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

Detské autosedačky

Autosedačky 

Od 1. júna nadobúda platnosť nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategóri

Odpovede na najčastejšie otázky:

1. Stačia do automobilu auto sedáky pre deti od 6 do 10 rokov?

Vek dieťaťa nie je rozhodujúci pre použitie detského zadržiavacieho zariadenia. Rozhodujúcou je výška dieťaťa a hmotnosť dieťaťa. Základné členenie detských zadržiavacích zariadení je uvedené v § 3 nariadenia vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií. V princípe však „vzrastom väčšie deti“ môžu použiť podsedák v kombinácii s bezpečnostným pásom.

2. Ak má dieťa 10 rokov a má 150 cm, váži 40 kg – môže sedieť vpredu?

Povinnosť použiť detské zadržiavacie zariadenie má osoba nižšia ako 150 cm. Možnosť sedieť na prednom sedadle upravuje zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, konkrétne § 43 ods. 2 –

"Osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm sa nesmie prepravovať na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich ostatné také osoby pri preprave prednostne použiť. Za sedadlo vedľa vodiča sa nepovažuje miesto v postrannom vozíku motocykla."

3. Koľko detí môže sedieť vzadu na sedákoch?

Použitie detského zadržiavacieho zariadenia je spravidla závislé od bezpečnostného pásu. Z hľadiska obsaditeľnosti vozidla je každé vozidlo typovo schválené pre určitý počet osôb, tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla a počet bezpečnostných pásov umiestnených vo vozidle spravidla zodpovedá tomuto údaju. S prihliadnutím na bezpečnosť cestnej premávky je nežiadúce, aby bola obsaditeľnosť vozidla prekročená.

4. Ak sa jedná o staršie vozidlo, ktoré nemá vzadu bezpečnostné pásy, je možné voziť deti od 1 do 6 rokov?

Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií sa vzťahuje na vozidlá, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom, a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ako to uvádza § 1 nariadenia.

Ostatné vozidlá (ktoré nie sú typovo schválené a vybavené bezpečnostnými pásmi) nie sú v režime citovaného nariadenia.

5. Môže sedieť dieťa v normálnej autosedačke (nie protismernej) na sedadle spolujazdca?

§ 7 ods. 2 hovorí, že vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské autosedačky a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretej sedačky, môže byť dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútané na zadnom sedadle bezpečnostným pásom. Následne § 7 ods. 4 hovorí, že takéto dieťa nemožno usadiť na prednom sedadle a pripútať len bezpečnostným pásom.

Dôležité upozornenie: autosedačka nesmie byť umiestnená v dosahu airbagu, musí celou plochou priliehať k sedadlu auta a pevne zafixovaná.

6.Podľa hmotnosti dieťaťa sa detské autosedačky členia do skupín:

  • skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
  • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
  • skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
  • skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
  • skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

7.Oslobodenie od používania bezpečnostných systémov

Oslobodenie od používania bezpečnostných systémov sa preukazuje lekárskym osvedčením. Lekárske osvedčenie musí obsahovať informáciu o dĺžke platnosti osvedčenia. Oslobodenie nesmie trvať viac ako jeden rok odo dňa jeho vystavenia.

Pri príležitostnej preprave osôb v obci je možné dieťa staršie ako 3 roky pripútať na zadných sedadlách bezpečnostným pásom.