Zahájenie kurzu bude dňa 5.6.2023 o 14.30 hod

Priebeh kurzu

 • teória sa prednáša cez týždeň, podľa dohody ponúkame prednášky aj v sobotu, časovo sa prispôsobujeme pracujúcim i študentom
 • možnosť jázd aj cez víkend, výber automobilu aj inštruktora
 • možnosť urobiť kurz za 25 dní za určitých dohodnutých podmienok
 • možnosť zapožičania literatúry a testov
 • sme samostatná autoškola s úplným vybavením
 • máme najdlhšiu profesionálnu prax v obore autoškôl v okrese Bánovce n/Bebravou
 • vždy sme dosahovali dobré výsledky, vieme sa správať k ľuďom a ľudia k nám, vždy sa vieme dohovoriť, aby výcvik prebiehal plynulo a podľa vyhlášiek a nariadení
 • používame a využívame aj nové poznatky v odbornej časti
 • máme najnovšie obrazy z moderných vozidiel najnovších typov,
  kladieme dôraz aj na praktickú jazdu a cúvanie, na celkové ovládanie vozidla
 • máme stály prísun nových informácií, pri terajšom menení predpisov a nariadení
 • používame najnovšiu literatúru na vyučovanie
 • používame najväčšie autocvičisko v okrese, plánujeme Vám praktické jazdy mimo Vašej pracovnej doby
 • možnosť navštevovať teoretické vyučovanie v dopoludňajších hodinách, pokiaľ pracujete na smeny alebo v popoludňajších hodinách alebo pokiaľ navštevujete školu - na jazdy prídeme pre Vás, na vopred dohodnuté miesto
 • vyučujeme defenzívnu jazdu

Doklady potrebné pre vybavenie vodičského oprávnenia

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú "Prihlášku do kurzu - Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia".
Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom (dostanete pri zápise do kurzu v autoškole).

1. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. Doklad pre autoškolu, neplnoletý uchádzač podpis od rodiča, nástup frekventanta v 16. rokoch na skupinu B 3 mesiace pred dovŕšením 17. rokov.
2. Záver o lekárskej prehliadke vodiča - Ísť k svojmu lekárovi, kde máte zdravotnú kartu, poplatok závisí od lekára. Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti je jeden rok od dátumu jeho vyhotovenia.

Tieto potrebné tlačivá Vám poskytneme v našej autoškole len osobne. Formát prihlášky A4.

Dĺžka kurzu

veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či dĺžku splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém bez navýšenia! Plne zaplatený štandardný výcvik trvá min. 2 mesiace až 1 rok na skupinu B.
Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí - teoretickej a praktickej.

Skupina: A - 1 mesiac, - 2 mesiace, C- 3 mesiace, D-2 mesiace, BE- 1 mesiac, CE- 1 mesiac.

Teoretická príprava

Učebná osnova teoretickej výučby obsahuje:

pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla,
teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy
záverečné opakovanie

Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok inštruktora, ktoré bývajú podľa dohody min. 1 x max 2 x do týždňa, aj doobeda.

Praktický výcvik- Jazda

 • oboznámenie sa s vozidlom - OV
 • výcvik na autotrenažéri - AT
 • praktické jazdy na autocvičisku - AC
 • praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky - MP
 • praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky - ZIP
 • praktickú údržbu - PÚ

Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor, ktorého si vyberiete.
Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby je kurz oficiálne ukončený. Ak niekto cíti potrebu doplniť si navyše jazdy alebo teóriu, sme ochotní venovať tomu čas bezplatne!

Vek pre udelenie vodičských oprávnení 

AM - 15A1 - 16, A - 18 <35 kW, A - 24 >50kW, B - 17, C - 21, D - 24, T - 17, BE - 18, CE - 21 rokov

Termín skúšky

oznámi orgán policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním. Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, do šiestich mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole.
Termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 30 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku.
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie má nárok na jednu riadnu a dve opravné skúšky. Skúška začína písomným testom z pravidiel cestnej premávky v trvaní 20 min., pokračuje na autocvičisku, kde sa vykoná praktická časť skúšky v trvaní 10 min. (slalom vpred, pomedzi kužele a tri spôsoby parkovania). Posledná časť praktickej skúšky je jazda v premávke so skúšobným komisárom (policajtom) vo vozidle.

Počet bodov, ktoré musíte získať pri písaní testov na skúškach je: skupina A1, A2, A, B, BE, T - min. 50 B. - max. 55 B., skupina C, CE, D - min. 53 B. - max. 55 B.


Opravné skúšky je možné vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch, najneskôr do 6 mesiacov od riadnej skúšky.

Čas skúšok začína od 6,30 hod.- príchod platí pre všetkých aj pre opakovancov do vyhodnotenia skúšobného komisára. Ak sa žiadateľ nedostaví na požadovaný čas, tak bude zo zoznamu vyčiarknutý!
Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a v deň skúšky musia byť autoškole vrátené bezplatne zapožičané študijné materiály!

Kondičné jazdy

Získali ste vodičské oprávnenie a odvtedy ste dlho nejazdili a teraz to potrebujete do zamestnania alebo súkromne? Poradíme Vám, ako dostať Váš stres preč!
Na jazdách sa prispôsobíme Vaším potrebám. Trasu si zvolíte sami, kde budete potrebovať.

Priebeh skúšky na autocvičisku pre osobné vozidlo

Používame dve najväčšie schválené autocvičiská. Majú obrovskú rozlohu s rozloženými kužeľmi a červeno-bielo pruhovanými tyčkami. Na týchto autocvičiskách budete robiť aj záverečné skúšky.

Na prejazd celej dráhy má žiadateľ celkový čas 10 minút, pričom nie je podmienkou zvládnuť každý spôsob parkovania na prvý pokus. To znamená, že ak na prvýkrát nevojdete do vyznačených parkovacích miest, môžte sa opraviť, a to aj opakovane. Pritom však nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu s tyčkami a kužeľmi alebo presiahnuť bielu čiaru. Pred začatím skúšky na autocvičisku stojí cvičné vozidlo zaparkované v priestore garáže. Slalomová trať má dĺžku 8 metrov. Žiadateľ začína jazdu z garáže dopredu. Za posledným kužeľom zastaví s vozidlom na vyznačenom mieste. Potom cúva na kolmé parkovisko. Ďalej nasleduje pozdĺžne zaparkovanie. Vozidlo na skúšky si možte vybrať.

Súbory na stiahnutie

Cvičisko - osobné , cvičisko - motocykel