Zahájenie kurzu bude dňa 7.2.2024 o 15.00 hod

Cenník

Cena za kurz je stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách číslo 18/1996 Z.z.
Kurzovné môže byť uhradené splátkami bez navýšenia! Ceny sú individuálne.
Možnosť aj skupinových zliav.
Za knihy sa dáva záloha, alebo je možnosť si zakúpiť nové pre vlastnú potrebu. Testy sa zapožičiavajú pred skúškami.

Správne poplatky za vykonanie skúšky

na získanie vodičského oprávnenia

skupiny A a AM a podskupiny A1: 16,50 €, kolok opakovaná skúška 4 €
skupiny B, BE a T a podskupiny B1: 33, €, kolok opakovaná skúška 8 €
skupiny C, CE, D a DE: 66 €, kolok opakovaná skúška 16,50 €
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 16,50 €, kolok
vydanie vodičského preukazu 6,50 €, vydanie do 48 hod. 26 €. Kolky sa zakupujú na pošte!

Žiadosť pre 17-ročných na dopravný inšpektorát NA STIAHNUTIE

Kurz prvej pomoci:

poplatok za osobu červenému krížu je 20 €.