Zahájenie kurzu bude dňa 7.2.2024 o 15.00 hod

Zoznam kurzov

AM

 • Vek: 15
 • 2 kolesá
 • objem < 50 cm3
 • výkon < 4 kW

 • 3 kolesá
 • objem < 50 cm3
 • výkon < 4 kW
  • Do skupiny motorových vozidiel AM patria:

   1. dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km ∙ h-1 a nepresahujúcou 45 km ∙ h-1, ktoré sú charakterizované,
    1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
    2. a ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
   2. ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km ∙ h-1, a
    1. ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
    2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
    3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

A1

 • Vek: 16
 • 2 kolesá
 • objem < 125 cm3
 • výkon < 11 kW

 • 3 kolesá
 • objem < 50 cm3
 • výkon < 15 kW
  • Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

   1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
   2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

A2

 • Vek: 18
 • 2 kolesá
 • výkon < 35 kW
  • Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

A

 • Vek: 24
 • 2 kolesá
 • výkon > 35 kW

 • 3 kolesá
 • výkon > 15 kW
  • Do skupiny motorových vozidiel A patria:

   1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km ∙ h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
   2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

B1

 • Vek: 16
 • 4 kolesá
 • vozidlo < 400 kg
 • výkon < 15 kW
  • Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.

B

 • Vek: 17
 • vozidlo < 3500 kg

 • príves < 3500 kg
 • jazd. súprava < 3500 kg

 • príves > 750 kg
 • jazd. súprava < 3500 kg
  • Do skupiny motorových vozidiel B patria

   1. motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
   2. motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.
   Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg. Vodičského kurzu pre skupinu B sa môže zúčastniť aj 16-ročný žiadateľ, ale skúšku pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B može vykonať najskôr v deň 17. narodenín. Ak chce šoférovať pred dovŕšením veku 18 rokov, musí mať v aute dozor - spolujazdca (najmenej 3 mesiace), ktorý musí spĺňať nasledujúce podmienky:
   • musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov,
   • musí byť na tento účel zapísaný orgánom Policajného zboru do evidencie vodičov (na základe žiadosti zákonného zástupcu),
   • musí mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.
   V prípade, že žiadateľ dostane vodičské oprávnenie napríklad mesiac pred dovŕšením plnoletosti, je povinný naďalej šoférovať v sprievode spolujazdca, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, aj po tom, čo dosiahne 18 rokov, a to najmenej ďalšie dva mesiace.

B96 - harmonizovaný kód

 • Vek: 18
 • vozidlo < 3500 kg
 • príves > 750 kg
 • jazd. súprava < 4250 kg
  • Osobitný výcvik s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg. Vodičský preukaz bez skúšky.

BE

 • Vek: 18
 • vozidlo < 3500 kg
 • príves < 3500 kg
  • Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 4250kg a zároveň menšia ako 7000kg.

C1

 • Vek: 18
 • nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
 • príves < 750 kg
 • max. 8 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

C1E

 • Vek: 18
 • nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
 • príves > 750 kg
 • jazd. súprava < 12 t
 • max. 8 osôb + vodič

 • vozidlo < 3500 kg
 • príves > 3500 kg
 • jazd. súprava < 12 t

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

 1. skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,
 2. skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

C

 • Vek: 21
 • nákl. vozidlo > 3,5 t
 • príves < 750 kg
 • max. 8 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

CE

 • Vek: 21
 • nákl. vozidlo > 3500 kg
 • príves > 750 kg
 • max. 8 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

D1

 • Vek: 21
 • vozidlo < 8 m
 • príves < 750 kg
 • max. 16 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

D1E

 • Vek: 21
 • vozidlo < 8 m
 • príves > 750 kg
 • max. 16 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

D

 • Vek: 24
 • príves < 750 kg
 • od 8 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

DE

 • Vek: 24
 • príves > 750 kg
 • od 8 osôb + vodič

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

T

 • Vek: 17

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.